^W górę
  
  
  

Rekrutacja

 logo3

PROCEDURA REKRUTACJI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR NAZARETANEK  IM DZIECIĄTKA JEZUS  W OSTRZESZOWIE

 

 

 

 Lista osób przyjętych i nieprzyjętych 
w rekrutacji 2020/2021

  

 

 

1. Informacja o rekrutacji zamieszczona jest na stronie na tablicy ogłoszeniowej w PRZEDSZKOLU .

 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w marcu.

 3. W pierwszym dniu marca, dyrektor przedszkola informuje o naborze dzieci na następny rok szkolny.

 4. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci od 2.5 -6 roku życia.

 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, która przekazywana jest dyrektorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w wyznaczonym terminie.

 6. Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola, pobierają kartę zgłoszenia ze strony internetowej przedszkola i dostarczają dyrektorowi w wyznaczonym terminie..

 7. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, pobierają deklarację z Internetu i przekazują ją dyrektorowi w wyznaczonym terminie. Nieprzekazanie deklaracji w określonym czasie jest jednoznaczne z utratą przez dziecko miejsca w przedszkolu w kolejnym roku szklonym.

 8. Do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji są przyjmowane:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      8) dzieci zamieszkałe na terenie gminy OSTRZESZÓW.

 9. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć:

1) dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo, o ile rodzice przestrzegają postanowień statutu placówki oraz aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;

2) dzieci obojga rodziców pracujących,

3) dzieci znajdujące się w trudnej lub szczególnej sytuacji życiowej,

4) dzieci z rodzin, których rodzice pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości.

 10. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentacji przedszkola.

 11.Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola, w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.

 12. O wynikach rekrutacji dzieci przyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny rodzice lub prawni opiekunowie dziecka dowiadują się Z INFORMACJI ZAMIESZCZONEJ NA TABLICY OGLOSZENIOWEJ  w przedszkolu, w wyznaczonym terminie ( lista przyjętych dzieci zostanie zamieszczona na początku kwietnia.

13. W razie potrzeby, protokoły z posiedzenia komisji są udostępniane organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu przedszkole.

14. Dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje przedszkole.

15. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wpisać dziecko na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.

16. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane są przez dyrektora w miarę pojawiania się wolnych miejsc.

17. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola ikona word


Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.