^W górę
  
  
  

Misja

Misja i wartości Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem katolickim, w którym kierujemy się zasadą wspomagania i ukierunkowania – rozwoju każdego dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami:

 • dbamy o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym;
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu otaczającego świata;
 • rozbudzamy wiarę dziecka we własne możliwości, skuteczność;
 • pomagamy w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami;
 • wspomagamy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;
 • rozwijamy kreatywność, postawy twórcze, predyspozycje i zdolności;
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkola: uroczystości, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjno-integracyjne dla dzieci i rodziców;
 • rozwijamy zainteresowania własnym środowiskiem, jego zwyczajami i tradycjami;
 • uwrażliwiamy na problemy i potrzeby innych;
 • umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;
 • budzimy w dzieciach poczucie przynależność do środowiska, regionu, kraju, w którym żyją.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności:

 • Wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,
 • Sprawuje opiekę nad dzieckiem - odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki - pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w trosce o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
 • Realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka w także z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola
 • Preferuje chrześcijański model wychowania (wychowuje na prawego człowieka, dobrego katolika)
 • Przygotowuje dzieci do nauki w szkole
 • Zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, to jest: poczucia bezpieczeństwa, poczucie miłości, poczucie akceptacji, poczucie afirmacji

Nasze zamierzenia realizujemy przez:

 • Indywidualny kontakt z każdym dzieckiem oraz rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Rozwijanie zainteresowań i spontanicznych działań dzieci przez formy pracy zespołowej i zajęć grupowych
 • Adaptację nowych i aktualnych metod w pracy wychowawczej, dobierając np. odpowiednie lektury
 • Zebrania z rodzicami
 • Wycieczki
 • Msze św. dla dzieci, rodziców, spotkania opłatkowe, jaselka, festyny rodzinne
 • Uroczystości i imprezy przedszkolne
 • Udostępnienie dzieciom różnych środków dydaktycznych
 • Uczestniczenie dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach, festiwalach muzycznych, olimpiadach.

 

    Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

    Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

    Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, jednak pierwszeństwo mają dzieci z rodzin zagrożonych, ubogich, z rodzin wielodzietnych, dzieci sześcioletnie, rodziców samotnie wychowujących.

    Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.

    Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego Człowieka i dobrego katolika wybrałyśmy w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm swego istnienia oraz możliwości własnego rozwoju, a także pozwolą mu "doświadczyć" i pokochać Boga jako Najwyższą Wartość, a co za tym idzie - drugiego człowieka.

    Aby osiągnąć ten cel ustaliłyśmy następującą hierarchię wartości ważnych dla wychowania w naszym przedszkolu:

 1. BÓG - Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością "Ten, od Którego wszystko pochodzi, w Którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy",
 2. MIŁOŚĆ - wyrażona w przykazaniu miłości, które dał nam Jezus Chrystus, można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
  • Miłość Boga - przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności,
  • Miłość człowieka - wychowanie do przebaczenia, szacunku, akceptacji i tolerancji,
  • Miłość siebie - akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój.
 3. PRAWDA - życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem,
 4. DOBRO - jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego, to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu, łagodność.
 5. GODNOŚĆ - znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki "wiem kim jestem",
 6. WOLNOŚĆ - poszanowanie dla ludzkich wyborów, odpowiedzialność za swoje wybory, nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom,
 7. PATRIOTYZM - rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą, rozpoznawanie i poszanowanie symboli własnego kraju, miejscowości(godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta), dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.
 8. SZACUNEK - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, utrwalanie form grzecznościowych, poszanowanie pracy,
 9. PIĘKNO - kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę; umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości), kształtowanie delikatności, estetyki ,czystości.

 

Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.