^W górę
  
  
  

Regulamin organizacyjny Przedszkola

 

    1. Przedszkole jest placówką oświatowo - wychowawczą. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, trwa do 30 czerwca następnego roku.

W lipcu przedszkole funkcjonuje na zasadzie dyżuru, zajęcia prowadzone są w grupach łączonych.

      a) Opłaty w miesiącu wakacyjnym w lipcu.

Za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu naliczana będzie stawka 12 zł.
W sierpniu przedszkole nieczynne

    2. W ciągu roku przedszkole:

      a) czynne jest od godziny 6.30 do 16.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną w sierpniu.

      b) do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach od 2,5 roku.

      c) dzieci schodzą się do godziny od 6.30 do 8.45 - odbierane powinny być do godz. 16.00.

      d) dziecko przyprowadza i zabiera osoba dorosła.

      e) w przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe.

    3. Czas pracy Przedszkola:

      a) w ciągu dnia 9,5 godziny

      b) w ciągu tygodnia 5 dni (od poniedziałku do piątku)

    4. Wyżywienie i zasady uiszczania opłat za usługi świadczone przez Przedszkole:

      a) dzieci uczęszczające do Przedszkola mogą korzystać z 3 posiłków:

I śniadanie, II obiad, III podwieczorek

      b) opłatę obejmującą miesięczny koszt artykułów żywnościowych ponoszą przedstawiciele ustawowi dzieci.

      c) stawkę dzienną wyżywienia ustala Dyrektor, po wykonaniu kalkulacji w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

      d) opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu.

      e) przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 godzin nauczania –od 8.00-13.00

 inne godziny podlegają opłacie –każda następna godzina wymaga opłaty w wysokości 1zł.

      f) termin uiszczania upływa do 20-go każdego miesiąca – po upływie terminu będą naliczane odsetki.

    4. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola - zatwierdzany przez organ Prowadzący.

    5. Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawów programów zatwierdzanych przez MENiS dla przedszkoli i zatwierdzonego na radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny.

    6. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia do poszczególnych grup, ustalone przez nauczycieli z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, zatwierdzone na pierwszej Radzie Pedagogicznej.

    7. Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej organizowane w Przedszkolu są nieodpłatne również takie jak:

            Tańce
            Zaj. Logorytmiczne
            Zaj. umuzykalniające – rytmika
            Zaj. Logopedyczne  -5 i 6-latki

      a) z dziećmi w wieku 3, 4 lat - 20 min

      b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - 35 min

    8. Każde dziecko przyjęte do Przedszkola obowiązuje regularne uczęszczanie  

szczególnie dotyczy to dzieci 5-6 letnich, –których obowiązuje roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

    9. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów, o których należy powiadomić Dyrekcję Przedszkola.

    10. W wypadku choroby lub podejrzenia choroby zakaźnej dziecka, bądź jednego z domowników, należy dziecko obowiązkowo zatrzymać w domu, a o chorobie powiadomić Przedszkole.

    11. Nieobecność dziecka powinna być zgłoszona w ciągu 3 dni.

   12. Po 7-miu dniach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecko w Przedszkolu rodzice zostają zawiadomieni o skreśleniu dziecka z listy. Dziecko może być skreślony z listy przedszkolnej na podstawie decyzji Dyrektora Przedszkola w przypadku uchylania się Rodziców od opłaty za usługi Przedszkola.

    13. Rodzice powinni być w stałym kontakcie z Przedszkolem stosować się do wymagań Przedszkola, gdyż zmierzają one jedynie ku dobru dziecka.

    14. Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z wychowawcami lub Dyrektorem placówki.

    15. Z wszelkimi zastrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działalności Przedszkola rodzice winni zwracać się bezpośrednio do Dyrekcji Przedszkola.

    16. Wszystkich rodziców obowiązuje Regulamin Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.